)Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta istnieje od 1999 roku i jest częścią Zespołu Szkół Społecznych nr 1 STO w Kołobrzegu. Jest placówką znaną i cenioną .
Proponuje uczniom bardzo wysoki poziom nauczania oraz możliwość zdobywania sukcesów w konkursach o różnym zasięgu. Nasi Uczniowie w 100% dostają się do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej dzięki wysokim wynikom egzaminu gimnazjalnego. Naukę w gimnazjum odbywają w małych zespołach klasowych, gwarantujących wysoki poziom nauczania i bezpieczeństwo w szkole. Podczas lekcji wykorzystują sprzęt multimedialny. Rozszerzony program nauki języków obcych daje uczniom szansę na zaawansowaną znajomość języka. Tradycyjne lekcje wychodzą również poza mury szkoły, przenosząc się do muzeów, teatrów, galerii. Noce filmowe, konkursy, wycieczki krajowe i zagraniczne, koła zainteresowań, akcje charytatywne to przykłady inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli i uczniów, którzy budują szkolną społeczność. W ścisłej współpracy z rodzicami realizowane są wszechstronne zadania wychowawcze i wprowadzane nowoczesne rozwiązania dydaktyczne. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Dodatkowo placówka chętnie dzieli się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i rozwiązaniami edukacyjnymi wychodząc ze swoją ofertą na zewnątrz.

1.  Rekrutacja do Szkoły trwa przez cały rok szkolny.
2.  Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest od stycznia roku kalendarzowego, w
którym uczeń ma rozpocząć naukę.
3.  Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
4.  Przewodniczącym komisji jest Dyrektor szkoły.
5.  W skład komisji wchodzi wicedyrektor, pedagog szkolny i wychowawca przyszłej klasy
pierwszej.
6. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza lub
uczęszczało do szkoły, dzieci nauczycieli pracujących w naszej szkole, uczniowie
uczęszczający do Szkół Niepublicznych.
7. Laureaci konkursów przedmiotowych stopnia regionalnego przyjmowani są w pierwszej
kolejności.
8. W przypadku większej liczby kandydatów, niż ilość miejsc przeprowadzony zostanie
konkurs świadectw i wyników sprawdzianu.
9. Przyjmujemy dzieci powracające z zagranicy.
10. Przyjmujemy dzieci ze stwierdzonymi dysfunkcjami.
11. Warunkiem przyjęcia jest złożenie w sekretariacie szkoły:
– świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu,
– dwóch zdjęć legitymacyjnych ucznia,
– wypełnionego kwestionariusza do 31 maja każdego roku szkolnego.
– wpłacenie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 500.00 zł.
12. Dyrektor ogłasza listę przyjętych do 04 lipca każdego roku.
13. Miesięczne czesne wynosi 400.00 zł wnoszone przez cały rok.

Pobierz kwestionariusz kwestionariusz_gim (1)