Jeżeli jesteś kulturalny i ambitny, chcesz zdobywać wiedzę, masz bardzo dobre i dobre
wyniki w nauce oraz ciekawe pomysły, które chcesz realizować zostań uczniem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kołobrzegu, które istnieje już od 25 lat przy ulicy Jedności Narodowej 58A,
w którym:

 • szanowana jest Twoja indywidualność,
 • uczysz się w niepowtarzalnej, przyjaznej atmosferze,
 • dowolnie zestawiasz przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie,
 • w klasie II i III uczęszczasz na  wybrane przez siebie przedmioty maturalne i
  uzupełniające,
 • masz tygodniowo 5 godzin języka angielskiego z podziałem na grupy o różnym stopniu
  zaawansowania,
 • uczęszczasz  na konwersacje z Native Speakerem w języku angielskim,
 • masz do wyboru język francuski i niemiecki,
 • masz prawo do indywidualnych konsultacji i ciekawych kół przedmiotowych,
 • weźmiesz udział w warsztatach ekologicznych, prozdrowotnych i profilaktycznych,
 • na lekcjach korzystasz z komputerów oraz  tablicy multimedialnej,
 • każda klasa ma własną salę, nie musisz więc z książkami wędrować po szkole,
 • możesz zostać WOLONTARIUSZEM,
 • co roku możesz wziąć udział w wycieczce zagranicznej, byliśmy już w Anglii, Francji,
  w tym roku jedziemy do Niemiec.
 • możesz otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymasz stypendium
  naukowe.

1.  Rekrutacja do Szkoły trwa przez cały rok szkolny.
2.  Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest od stycznia roku kalendarzowego, w
którym uczeń ma rozpocząć naukę.
3.  Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
4.  Przewodniczącym komisji jest Dyrektor szkoły.
5.  W skład komisji wchodzi wicedyrektor, pedagog szkolny i wychowawca przyszłej klasy
pierwszej.
6. W pierwszej kolejności do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego będą przyjmowani
uczniowie ze:
– średnią ocen na poziomie 3,5,
– poprawnym zachowaniem.
7. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają także uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza
lub uczęszczało do szkoły, dzieci nauczycieli pracujących w naszej szkole, uczniowie
uczęszczający do Szkół Niepublicznych.
8. Przyjmujemy młodzież powracającą z zagranicy.
9. Przyjmujemy młodzież ze stwierdzonymi dysfunkcjami.
10. Zgłoszenie i wypełnienie do 6 czerwca podania w internetowym systemie naboru
elektronicznego lub złożenie do tego terminu kwestionariusza w sekretariacie szkoły .
11. Warunkiem przyjęcia jest złożenie w sekretariacie szkoły:
– świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej,
– zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
– dwóch zdjęć legitymacyjnych,
– wypełnionego kwestionariusza,
– wpłacenie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 600.00 zł.
12. Dyrektor ogłasza listę przyjętych do 04 lipca każdego roku.
13. Miesięczne czesne wynosi 500.00 zł wnoszone przez cały rok

Pobierz kwestionariusz kwestionariusz_lic